Tyršova 213, 269 01 Rakovník

+420 313 251 072 info@jednotarakovnik.cz

Pro členy

P O Z V Á N K A
na náhradní členskou schůzi JEDNOTY, spotřebního družstva v Rakovníku, která se koná
v pátek dne 29. června 2018 od 11:00 hodin
v jednací síni ústředí družstva.

Tyršova 213, 269 01 Rakovník

Prezence bude probíhat od 9:30 do 10:30 hodin.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího řádu
 3. Schválení programu členské schůze
 4. Volba pracovního předsednictva
 5. Volba pracovních komisí (mandátové, návrhové, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů)
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Výroční zpráva představenstva o činnosti družstva za rok 2017
 8. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2017
 9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, vypořádání hospodářských výsledků a závěrečný výrok auditora
 10. Projednání a schválení podnikatelského záměru na rok 2018
 11. Diskuze
 12. Zpráva návrhové komise – projednání a schválení návrhu na usnesení
 13. Závěr jednání

Vaše účast je nutná.
Uhradíme cestovné a ušlou mzdu.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze na pokladně v ústředí JEDNOTY, spotřebního družstva v Rakovníku, Tyršova 213, Rakovník.

V Rakovníku dne 14. června 2018

Filip Kuthan v. r.
předseda představenstva


GDPR

Vážení členové družstva,

je naší povinností Vás informovat, že JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla družstva.

Zabezpečení Vašich osobních dat

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat naše družstvo o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních, máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat.

Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@jednotarakovnik.cz nebo na sídlo družstva:

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku
Tyršova 213
26901 Rakovník

 

Zpracování osobních údajů:

Prezenční listina členské schůze, plná moc pro zastupování na členské schůzi
Právní titul:
Zákonná povinnost
Osobní údaje: Adresa, Jméno, Příjmení, Číslo člena
Účel zpracování: Doložení oprávněnosti se usnášet na členské schůzi dle zákona č. 90/2012 Sb.
Doba zpracování: po celou dobu trvání družstva

Seznam členů družstva
Právní titul: Zákonná povinnost
Osobní údaje: Adresa, Datum narození, Datum vzniku členství, Jméno, Příjmení
Účel zpracování: Vedení seznamu členů družstva dle § 580 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech
Doba zpracování: po dobu trvání členství
Zpracovatelé: Dodavatelé informačních systémů

Karta zákazníka v IS BOSS – benefit pro členy družstva (členská karta)
Právní titul: Oprávněný zájem
Osobní údaje: Adresa, Datum narození, Jméno, Příjmení
Účel zpracování: Vytvoření zákaznické karty v IS BOSS, vedení konta členské karty pro účely kalkulace benefitu
Doba zpracování: po dobu trvání členství v družstvu
Zpracovatelé: Dodavatelé informačních systémů
Poznámka: V informačním systému B.O.S.S. Enterprise se na kartu zákazníka váží veškeré nákupy s členskou kartou a to pro účely kalkulace benefitu a případnému doložení finančnímu úřadu.