Autor: Filip Kuthan

JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku

Tyršova 213, 269 01 Rakovník

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Vypracoval/a: Ing. Lucie Korfová

Schválil: Ing. Pavel Březina

Rozdělovník:

1 – instruktorky prodejních jednotek

2 – vedoucí prodejních jednotek

Datum vydání:   1. 7.  2015

Platnost od:      1. 7.  2015

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací vad
zboží zakoupeného ve všech provozovnách firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku se vydává tento reklamační řád:

 

Článek I

Právo na uplatnění reklamace

 1. Prodávající (JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku) odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Objeví-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
 2. Pro zachování práv kupujícího z vadného plnění (reklamace) je kupující povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně závazných pravidel také podmínky pro užívání zboží stanovené v záručním listě nebo v návodu na používání, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností.

 

Článek II

Místo uplatnění reklamace

 1. Kupující uplatňuje reklamaci v kterékoliv prodejně firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku, v níž je převzetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Z důvodu urychleného vyřízení reklamace je vhodné reklamaci uplatnit přímo v ústředí JEDNOTY, spotřebního družstva v Rakovníku, Tyršova 213. To platí i u vad zboží koupeného v prodejně, která byla zrušena.
 2. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy, který je v místě provozovny JEDNOTY nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení opravy. Tím uplatnil právo ze záruky.
 3. Nákup zboží prokazuje kupující prodejním dokladem, záručním listem, byl-li na zboží vystaven, nebo jiným prokazatelným způsobem.

 

Článek III

Odpovědnost prodávajícího

 1. Při prodeji zboží zákazníkům JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku odpovídá za to, že zboží nemá vady, tzn. že prodávaná věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, případně které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

a) vadu zboží kupující způsobil sám; nebo

b) kupující před převzetím zboží o vadě zboží věděl;

 1. JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku neodpovídá za vady:

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží

b) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním; nebo

c) vyplývá-li to z povahy věci.

 1. Reklamuje-li kupující vady zboží, je zaměstnanec firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. Do této třídenní lhůty k rozhodnutí o reklamaci se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Zaměstnanec firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku může dohodnout s kupujícím jinou lhůtu, zvláště když vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení.
 2. Pokud není kupující spokojen s vyřízením reklamace, obrátí se zaměstnanec, který vyřizoval reklamaci, na příslušnou instruktorku pro danou prodejnu, která znovu celou situaci posoudí a najde přijatelné řešení.
 3. JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku (zaměstnanec) je povinna vydat písemné potvrzení (reklamační list) o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datumu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom zaměstnanec firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku v rámci své informační povinnosti poučit.
 4. V prodejnách firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.
 5. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen zaměstnanec firmy JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku spotřebitele vyrozumět.

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepotravinářského zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím, pokud na zboží, jeho obalu, návodu, v reklamě v souladu s právními předpisy nebo v záručním listu není uvedena záruční doba delší.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u věcí, které se rychle kazí, nejdéle v den následující po koupi.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě uvedené na obalu zboží (DMT, DP).
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady u potravinářského zboží s výjimkou případů uvedených v čl.4 čísl. 2,3 do 8 dnů.
 5. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačí místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o koupi zboží.
 6. Je-li na prodaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být zboží použito, nebo doba minimální trvanlivosti, končí záruční doba uplynutím této lhůty.
 7. Není-li reklamace na vadu zboží, za které JEDNOTA, spotřební družstvo v Rakovníku odpovídá, uplatněna v záruční době, právo z odpovědnosti za vadu zaniká.

 

Článek V

Práva kupujícího

 1. U vad zboží, které se projeví v záruční době, má kupující právo:

a) jde-li o vadu, kterou lze odstranit, může požadovat podle své volby:

• bezplatné odstranění vady zboží nebo

• je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, výměnu zboží, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující žádat pouze výměnu vadné součásti,

• nebo není-li ani odstranění vady zboží ani výměna zboží možná, může žádat přiměřenou slevu s ceny zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny

b) jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, nebo v případě, že pro opakovaný výskyt vady po opravě (tzn. alespoň dvě předcházející opravy stejné vady) nebo pro větší počet vad (tzn. v době uplatnění reklamace má zboží alespoň současně tři různé odstranitelné vady) nemůže kupující zboží řádně užívat, může podle své volby požadovat:

• výměnu zboží nebo výměnu její součásti; nebo

• může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

c) kupující má stejná práva jako u vad, které nelze odstranit, v případech, že:

• oprava vadného zboží není provedena v přiměřené době od uplatnění reklamace (příp. ve lhůtě sjednané s kupujícím) nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

 1. Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.
Zobrazit detail

Dobrý den,

připravili jsme pro Vás nové internetové stránky, na kterých se dozvíte spoustu informací ohledně našich prodejen, nabízených produktů a akcích.

Obsah stránek budeme postupně obohacovat o užitečné informace.

Pokud Vás cokoliv napadne, co by se mohlo na stránkách uvést, budeme rádi, když nás kontaktujete s připomínkami.

Vaše JEDNOTA

Zobrazit detail